top of page
  • rainboweurope20

Да разрушим предразсъдъците!

Да разрушим предразсъдъците!Дейност / Заглавие на урока

Да разрушим предразсъдъците!


Таргет група

Възраст на учениците: 13-15 год. Учениците ще работят на малки групи (3-5 ученика) в хетерогенен състав (различен пол, малцинства, немотивирани, мигранти…) Продължителност

60 - 90 минути


Учебна обстановка

На закрито / класна стая. Необходима е голяма зала, където групите да работят спокойно без да си пречат. Очаквани резултати

След изпълнението на това занятие, учениците ще могат:

  • Да разпознават вродени предразсъдъци и да изразяват мнения относно езика на омразата;

  • Да формулират и да задават въпроси, за да научат повече;

  • Да направят проучване в интернет за статистически данни;

  • Да създадат инфографика

Обхванати предмети и теми

Съвременна история, статистика (математика), изкуство и дизайн език на омразата, творчество, изобразително изкуство Описание на метода

Изследователски проект


Инструменти / Материали / Ресурси

Таблети, достъп до интернет, проектор www.canva.com - шаблони за инфографики Детайлно описание на активността / последователност на разделите

1. Разделете класа на малки групи и определете за всяка група да работи с различен вид език на омраза (пример: физически недостатъци: излишно тегло, висок/нисък ръст и пр.; мизогиния; срещу имигранти; срещу малцинства и др.). Нека учениците да се запознаят с дефинициите и с примери за съответния вид език на омразата. 2. Седнали в кръг (на столове или на пода), учениците споделят своя собствен опит: кога са правили обиден коментар или са ползвали език на омраза, без да осъзнава значимостта му. Учениците, които споделят подобен опит трябва да дадат и решение/съвет как би могло подобно поведение да бъде избегнато в бъдеще. Други ученици могат да допринесат по темата със своето мнение. 3. Връщайки се в малките групи, учениците обобщават казаното в кръга, като всяка група се спира на казаното за нейната категория. Записват информация и въпроси, чиито отговори искат да знаят за речта на омразата в техния град / държава... 4. Учениците правят проучване в интернет, опитвайки се да отговорят на тези въпроси с факти и статистическа информация, която им помага да бъдат по-конкретни и да правят хронологични и/или географски сравнения. 5. След това групите работят за създаване на инфографика, като събират отговорите на своите въпроси и информацията, която са намерили онлайн. Те могат да използват своите таблети и онлайн ресурса www.canva.com за да изработят инфографика. 6. След като учениците завършат своите инфографики, те трябва да ги представят пред останалите групи.


Обратна връзка и оценка

Наблюдение на учениците през цялото време на работата: участие в дискусиите, аргументация, писменото изразяване, активното слушане на останалите участници. Техники за наблюдение: дневник/журнал Затворени въпросници


Оценка на знанията

Не е налично


Права на интелектуална собственост (IPR) / Произход на активността

www.canva.com © 2021 All Rights Reserved, Canva® CC BY NC 4.0 Атрибуция: Това занятие е изготвено от CEPS PROJECTES SOCIALS в рамките на проекта RAINBOW. Занятието може да бъде копирано, споделяно, ремиксирано, трансформирано и надграждано за образователни цели. Некомерсиално разпространение.

1 преглеждане0 коментара

Подобни публикации

Comments


bottom of page