top of page
  • rainboweurope20

Je bent verantwoordelijk voor je keuzes!

Conf. univ. dr. Luminița Mihaela Drăghicescu

Universitatea Valahia din TargovisteActiviteit/les titel

Je bent verantwoordelijk voor je keuzes!


Doelgroep

Studenten van het hoger secundair onderwijs


Duur

2 lessen


Leeromgeving

klas


Doelstellingen

  • Bewustwording van het Fake News fenomeen en de negatieve gevolgen ervan;

  • Vaststellen van de specifieke fasen van een efficiënt besluitvormingsproces;

  • Oefenen van kritisch denkvermogen, reflectievermogen en besluitvaardigheid.


Onderwerpen

- Begeleiding en advies, Mediageletterdheid, Intercultureel onderwijs, Burgereducatie, Onderwijs voor democratie, Psychologie, Sociologie - Nepnieuws, mediavaardigheden, besluitvorming

  1. Methoden

Reflectie, brainstormen, uitleg, gesprek, gefaciliteerde discussie, PBL (problem based learning)

  1. Gereedschap / Materialen / Middelen

Videomateriaal: De wetenschap van vals nieuws. https://www.youtube.com/watch?v=BIv9054dBBI&t=17s Wat zijn de 7 stappen van besluitvorming? https://www.youtube.com/watch?v=5a0Fe3AchAI&t=69s PPT: Laten we leren goede beslissingen te nemen A4-vellen, post-it briefjes, kleurpotloden, flipchartvellen, markers, laptop, videoprojector


Gedetailleerde beschrijving van de stapsgewijze beschrijving van de activiteit / sequenties van de eenheden


Les 1 Oefening om elkaar te leren kennen: Aan de leerlingen worden A4-tjes en kleurpotloden uitgedeeld. Hen wordt gevraagd de belangrijkste beslissing die ze tot nu toe hebben genomen grafisch weer te geven, door middel van een tekening / symbool, enz. Elke leerling presenteert zijn/haar eigen tekening / symbool en beschrijft kort de genomen beslissing en de context die deze heeft beïnvloed. Inleidende oefening: Er wordt een discussie op gang gebracht op basis van de verhalen van de deelnemers. De docent noteert op een flip-overvel de factoren die de beslissingen van de leerlingen hebben bepaald. Samen met de leerlingen wordt een groepering van deze factoren gemaakt, per categorie (individueel, gerelateerd aan de gezinsomgeving, aan de schoolomgeving, etc.). De discussie gaat verder met het in kaart brengen van de gevolgen van de beslissing op persoonlijk, professioneel en sociaal vlak, enz. Afhankelijk van de ervaringen van de leerlingen zal op een geschikt moment van de discussie het onderwerp Fake News worden geïntroduceerd. Door middel van een brainstorm worden de belangrijkste kenmerken van dit fenomeen geïdentificeerd. Toepassingen - video's bekijken / becommentariëren: 1. De docent speelt de video The Science of Fake News af (https://www.youtube.com/watch?v=BIv9054dBBI&t=17s ). De studenten wordt gevraagd om tijdens het bekijken van de video na te denken over de mate waarin wij blootstaan aan het fenomeen Fake News, wat de gevolgen ervan kunnen zijn, welke implicaties het kan hebben bij het nemen van belangrijke beslissingen voor het persoonlijke / professionele leven van ieder van ons, tot welke verdedigings- / beschermings- / preventiemechanismen wij toegang hebben in het licht van dit fenomeen, enz. Na het bekijken van de video wordt een discussie gestart op basis van de reflecties van de leerlingen, geleid door de eerdere verzoeken van de docent (blootstelling aan Fake News, gevolgen, implicaties in de besluitvorming, verdedigings- / beschermings- / preventiemechanismen, enz.) Afhankelijk van de voor deze activiteit uitgetrokken tijd kan de video What are the 7 Steps of Decision Making (https://www.youtube.com/watch?v=5a0Fe3AchAI&t=69s ) worden afgespeeld. Aan de hand van deze video zal een discussie op gang worden gebracht over het belang van het nemen van de juiste beslissingen, op basis van informatie, diepgaande reflectie, het ontwerpen van alternatieven en vervolgens het kiezen van de optimale optie, enz. Presentatie van het thema Laten we leren goede beslissingen te nemen: De docent presenteert het PPT-ondersteuningsmateriaal, waarbij hij samen met de deelnemers (gebruikmakend van hun persoonlijke ervaringen) de specifieke fasen van het besluitvormingsproces analyseert en illustreert, de factoren die de besluitvorming beïnvloeden (verwijzend naar het fenomeen Fake News). Les 2 Inleidend oefenspel Laten we samen beslissen: Verschillende leerlingen (als de groep kleiner is, mogen alle deelnemers meedoen) wordt gevraagd twee vreemde verhalen te vertellen, één waar en één onwaar. Hun wordt verteld dat de "verhalen" die zij met anderen delen "geknipt" moeten zijn uit het echte, persoonlijke leven, bij voorkeur zo ongewoon mogelijk moeten zijn en dat de afbakening waar/onwaar niet gemakkelijk te maken mag zijn. De groep moet beslissen welke van de gebeurtenissen waar en welke vals is.

Toepassing Jij beslist! (Reflectie): De deelnemers worden verdeeld in drie/vier groepen. Aan elke groep wordt een werkblad uitgedeeld waarop de volgende situatie wordt beschreven: M.S., derdejaars student aan universiteit X, uit plaats Z, komt uit een gezin met een precaire sociaal-economische status, maar hij is een ambitieuze, leergierige jongeman, met een verhoogde motivatie om te leren en een sterk verlangen naar succes, zowel professioneel als persoonlijk. Hij heeft grote gezondheidsproblemen, namelijk diabetes type 1 en andere daarmee samenhangende aandoeningen. In de nieuwe context van de Covid-19 pandemie moet hij een belangrijke beslissing nemen: al dan niet vaccineren, aangezien zijn aanwezigheid in de klassen, in het nieuwe academische jaar, alsook zijn verblijf in een van de universitaire slaapzalen door deze beslissing worden bepaald. De leerlingen wordt gevraagd het voorgestelde geval te analyseren, zich in te leven in het personage, zich te documenteren (met toegang tot het internet), na te denken, alle mogelijke gevolgen van de ene of de andere beslissing in overweging te nemen, hun eigen keuze uit te drukken en deze te delen met de collega's van de groep, te debatteren, te onderhandelen en vervolgens de beslissingsoptie te kiezen waaraan de leden van de groep de voorkeur geven. Na afloop van de voor groepsreflectie uitgetrokken tijd worden de op groepsniveau genomen besluiten gedeeld in de grote groep, met vermelding van de argumenten / motieven die het besluitvormingsproces hebben beïnvloed. De trainer somt op de flip-over de door elke groep voorgestelde oplossingen op en lokt op basis daarvan een debat uit, waarna de uiteindelijke beslissing wordt genomen. De activiteit wordt afgesloten met een discussie (debriefing) aan de hand van de volgende vragen:

-Hoe moeilijk/makkelijk was het om een beslissing te nemen in de gegeven situatie? -Wat zijn de factoren die u hebben beïnvloed bij het nemen van de beslissing? -Heeft het documentatieproces via internet u problemen opgeleverd? -Was het gemakkelijk om sites die valse informatie over vaccinatie propageerden te scheiden van professionele sites die authentieke, wetenschappelijk relevante informatie verspreidden? -Hoe heeft u ervoor gezorgd dat uw beslissing gebaseerd was op correcte informatie? -Was het moeilijk / gemakkelijk om je gedachten / emoties / gevoelens te uiten? enzovoort. Er worden conclusies getrokken over het belang van het volgen van de specifieke fasen van het besluitvormingsproces, over de gevolgen van het nemen van bepaalde beslissingen, niet alleen op persoonlijk, maar ook op maatschappelijk niveau.


Feedback & beoordeling

"Wat neem ik mee?" De leerlingen krijgen twee post-it briefjes. Ze schrijven op wat ze mee naar huis willen nemen (herinneringen, nuttige informatie, enz.) en wat ze willen achterlaten, weggooien. Presenteer je eigen "keuzes".


Evaluatie (voor de beoordeling)

-


Intellectuele eigendomsrechten (IPR) / Oorsprong van de activiteit

Deze activiteit mag worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, met vermelding van de bron.

2 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

댓글


bottom of page