top of page
  • rainboweurope20

Discriminatie doet pijn!


Doc. univ. dr. Ioana Stăncescu

Universitatea Valahia din Targoviste

Activiteit/les titel

Discriminatie doet pijn!


Doelgroep

Middelbare scholieren


Duur

2 lessen


Leeromgeving

Klas


Doelstellingen

  • Inzicht in het verschijnsel discriminatie en de onderliggende criteria;

  • Analyse van de gevolgen van discriminatie op persoonlijk en interpersoonlijk niveau;

  • Optimale oplossingen vinden om discriminerende praktijken te voorkomen/bestrijden;

  • Niet-discriminerende houdingen en gedragingen in praktijk brengen;

Onderwerpen

Counseling en begeleiding, Intercultureel onderwijs, Burgereducatie, Mensenrechten, Onderwijs voor persoonlijke ontwikkeling, Psychologie, Sociologie Discriminatie


Methoden

Rollenspel, uitleg, gesprek, brainstormen, gefaciliteerde discussie


Gereedschap / Materialen / Middelen

PowerPoint presentatie - Discriminatie doet pijn! kaarten met rolbeschrijvingen, fipchartvellen, markers, kaartjes met sleutelbegrippen


Gedetailleerde beschrijving van de stapsgewijze beschrijving van de activiteit / sequenties van de eenheden


Les 1 Elkaar leren kennen oefening: Elke leerling stelt zich voor en geeft een aspect aan waarin hij zich van de anderen onderscheidt. Elk aspect wordt door de docent op een flip-overvel genoteerd. Aan het eind van de presentatie bespreken we de genoemde kwesties en hoe verschillen een bron kunnen zijn van persoonlijke ontwikkeling en zelfs van ontwikkeling van de groep waartoe we behoren. Zoals bekend zien mensen verschillen echter meestal als een bron van discriminatie. Inleidende oefening: Het begrip discriminatie wordt genoteerd op een flip-overvel. De leerlingen worden uitgenodigd om alle ideeën te noemen waaraan ze denken als ze deze term horen, en de docent schrijft ze op. Er wordt een discussie gestart op basis van die ideeën / concepten die zich richten op het gebied van negatieve gevoelens Het uitvoeren van de eigenlijke activiteit: Speel een korte video af die een situatie van discriminatie voorstelt en bespreek op basis daarvan. U kunt een van de volgende materialen gebruiken: Discriminatie doet pijn - School In RO: https://www.youtube.com/watch?v=mULuvuilGOE In NL: https://www.youtube.com/watch?v=DFkIVlEUOxQ Discriminatie doet pijn - Kleuterschool In RO: https://www.youtube.com/watch?v=eHViCwhVQnc In NL: https://www.youtube.com/watch?v=aVyx4qhBOc4 Discriminatie doet pijn - Het ziekenhuis In RO: https://www.youtube.com/watch?v=xrKbag3PvvM In NL: https://www.youtube.com/watch?v=AIcxnErwCJ0 Hoe stop je een pestkop? https://www.youtube.com/watch?v=7oKjW1OIjuw De docent gebruikt PPT - Discriminatie doet pijn! (definitie, beschrijving, antidiscriminatiewetgeving). Discussies worden op gang gebracht op basis van het gepresenteerde materiaal. Speel rol 1 De deelnemers worden in drie teams verdeeld. Binnen elk team worden kaarten (bijlage) uitgedeeld waarop de rol staat beschreven die elke leerling moet aannemen. De leerlingen lezen en raken vertrouwd met de rol. Na kennismaking met de rollen gaan we over tot het eigenlijke rollenspel. Elk team wordt voor de klas uitgenodigd om de verdeelde rollen te "spelen". Aan het einde van stap I van het eigenlijke rollenspel is er een discussie met de deelnemers (debriefing), uitgaande van de volgende vragen: - Welke houdingen en gedragingen komen in deze fase van het rollenspel naar voren? - Wat zijn de gevolgen van dergelijke houdingen en gedragingen? - Welke gevoelens had je bij deze stap van het rollenspel? - Welke veranderingen moeten worden aangebracht? Hetzelfde gebeurt aan het einde van elk rollenspel in de tweede stap. De vragen die de discussies zullen sturen zijn de volgende: - Welke houdingen en gedragingen komen in deze stap van het rollenspel naar voren? - Wat zijn de verschillen in houding en gedrag in de twee stappen van het rollenspel? Welke veranderingen treden op in de tweede versie van het rollenspel? - Hoe verliep de neutralisatie van discriminerende houdingen en gedragingen? - Welke gevoelens had je in elk van deze stappen van het rollenspel, vergeleken met de eerste? - Wat zijn de conclusies? Les 2 De docent presenteert beelden (2-3) waarin verschillende situaties van discriminatie worden getoond. Op basis daarvan wordt met hulp van de deelnemers een synthese van het eerste deel van de activiteit gemaakt. De trainer gebruikt een PPT (tweede deel) waarin de criteria die ten grondslag liggen aan de discriminatie en de gevolgen ervan worden gepresenteerd. Voer discussies over deze onderwerpen. Samen met de deelnemers worden oplossingen aangedragen om discriminatie te voorkomen/bestrijden. Speel rol 2: De deelnemers worden verdeeld in 2 groepen. Elke groep kiest een vertegenwoordiger die de rol speelt van een erkend publiek persoon (voorbeelden: een politicus, een expert van het ministerie van Onderwijs, een influencer, een vloger, enz.) Hij/zij wordt uitgenodigd voor een evenement om met mensen te praten over het bestrijden van discriminatie en het tonen van tolerantie en respect voor anderen. Er moet een korte toespraak (5 minuten) worden voorbereid, met veel impact en om het publiek bewust te maken van het idee van tolerantie. In het betoog moeten ook concrete voorbeelden worden opgenomen. De andere leden van de groep spelen de rol van coach, die advies geeft aan degene die de toespraak moet houden (vóór de eigenlijke uitvoering ervan). We gaan over tot het eigenlijke rollenspel, waarna we discussiëren en conclusies trekken.


Feedback & beoordeling

"Mijn minuut van glorie!" Elke leerling wordt verzocht een briefje uit een schaal te halen waarop een begrip/zin staat en een idee uit te drukken dat hem is bijgebleven of een ervaring die hij tijdens de activiteit heeft opgedaan en die tegelijkertijd verband houdt met het begrip/zin op het briefje.


Evaluatie (voor de beoordeling)

-


Intellectuele eigendomsrechten (IPR) / Oorsprong van de activiteit

Deze activiteit mag worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en met vermelding van de bron.

1 weergave0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Comments


bottom of page