top of page
  • rainboweurope20

Изграждане на капацитет за приобщаващо преподаване.

Език и държава на ресурса

Английски, направено от изследовател на OECD във Франция


Заглавие

Изграждане на капацитет за приобщаващо преподаване.

Политики и практики за подготовка на всички учители за разнообразие и приобщаване.


Връзка към ресурса и/или препратка към авторите/източника на произход

Брусино, Октавия


Вид на ресурса (видео, план на урока и др.)

Проучване/ доклад за изследване


Връзка


Цели на обучението

  • разработване на приобщаващ подход на преподаване;

  • проектиране и прилагане на приобщаващи стратегии за преподаване;

  • прилагане на приобщаваща среда в класната стая.

Резюме

Класните стаи са станали все по-разнообразни места, където ученици от различни среди споделят своя опит в обучението. За насърчаване на приобщаващи училищни условия за всички, изграждането на капацитет на учителите за приобщаващо преподаване представлява ключова област на политиката. Образователните системи трябва да гарантират, че учителите са адекватно подготвени за приобщаващо преподаване и подкрепяни през цялата си кариера. Трябва също да се разработят механизми за привличане и задържане на по-разнообразен преподавателски състав, както и за наблюдение и оценка на подготовката и работата на учителите по отношение на разнообразието и приобщаването. Докато политиките за учителите все повече се занимават с някои от тези области, повечето образователни системи нямат всеобхватни рамки за изграждане на капацитет за приобщаващо преподаване. Този документ картографира политиките и практиките за изграждане на капацитет на учителите за приобщаващо преподаване в страните от ОИСР. След това представя основни елементи и компетенции за проектиране и прилагане на приобщаващи стратегии за преподаване. И накрая, документът прави преглед на някои от наличните доказателства относно многообразието на учителите и интервенциите за приобщаващо преподаване.


Целева Група (вид и възраст на обучаемите и други значими характеристики)

Учители от всички училищни степени


Инструменти и материали, необходими за изпълнение

Не е предоставено


Ключови думи

Приобщаваща педагогика, Приобщаваща учебна програма, Приобщаващо оценяване


Предметни и интердисциплинарни / междупредметни връзки

Междупредметни


Време (колко време да го направите?)

Не е предоставено


Описание

Учителите играят основна роля в насърчаването на приобщаваща учебна среда за всички ученици. От факторите, които са най-податливи на промяна на политиката, тези, свързани с учителите и преподаването, имат най-голямо влияние върху ученето на учениците (ОИСР, 2005 [162]). Следователно разбирането как учителите могат да проектират стратегии за приобщаващо преподаване и да култивират компетенциите и уменията, необходими за това, е важна стъпка преди да се проучат ефективни интервенции за подобряване на приобщаващото преподаване в образованието (вижте раздел 4). Какво преподават учителите (учебна програма), как преподават (педагогика) и как наблюдават ученето на учениците (оценяване) до голяма степен допринасят за насърчаване или възпрепятстване на разнообразието и включването в класната стая. По същия начин, чрез начините, по които те критично мислят и отразяват, възприемат себе си и другите и разкриват своите несъзнателни пристрастия, учителите могат да разработят учебни пространства, където разнообразието се цени и се насърчава приобщаването. Управлението на приобщаваща среда в класната стая чрез моделиране на приобщаващ език, обезоръжаване на микроагресиите и насърчаване на приобщаващи места за сядане или виртуална класна стая също е от ключово значение за приобщаващото преподаване.

Подобни публикации

Comments


bottom of page