Проектът   

BG

Проектът RAINBOW има за цел да насърчи социалното включване и изграждането на положителни

ценности чрез въвеждане на методи от неформално обучение в училищното образование. Проектът

ще създаде хетерогенна общност, която ще бъде обучена да провежда позитивни кампании и да

насърчава съпричастността и разбирането.
 

Благодарение на подхода RAINBOW всяка от целевите групи на проекта (учители и ученици от

средното училище) ще усвои концепции и стратегии, които да насърчават изграждането на общи

ценности и граждански компетентности.
 

В началото на проекта партньорите ще извършват изследване за социални и граждански

компетентности и ценностна ориентация на учители и ученици  . Въз основа на резултатите те ще

подготвят програма за обучение за учители  и учебни материали за ученици  , предназначени да

изграждат позитивни нагласи и компетентности.
 

Европейски конкурс за ценности, фундаментални права, уважение, мир и активно гражданство ще

бъде организиран  през 2022 г. и ще бъде последван от лагер за европейски ценности  в България.

По време на лагера за европейски ценности целевите групи ще тестват заедно модулите за обучение

и ще изработят оригинални образователни материали и инструменти.
 

Проектът представя четири иновативни аспекта:
 

1. Комбинацията от подход „отгоре надолу“ и „отдолу нагоре“:  Учителите и учениците ще бъдат

обучени (от горе надолу) и директно ще разработят алтернативна наративна кампания и нови

обучителни дейности (от долу нагоре).

2. Съвместно обучение между поколенията:  В лагера за европейски ценности, учителите и

учениците ще работят заедно. Те ще бъдат едновременно обучители и обучаващи се; ще учат заедно

и ще развиват взаимно доверие, като показват възможности за сътрудничество между различни

поколения и социални роли. Благодарение на квалификационната програма, учителите ще се

стремят да изградят нагласата да гледат на учащите се като на равноправни партньори в

образователния процес.

3. Създаване на общност на европейските ценности:  Всички, които участват в образователния

процес, ще преодолеят изолацията си и ще започнат да изграждат мостове към другите, като

допринасят за разпространяване на посланието за сътрудничество, толерантност и демократични

ценности. Целевите групи ще създават съвместно оригинални образователни продукти.

4. Неформално образование:  Проектът ще използва опита от неформалното образование и методи,

които младежките организации използват и ще ги въведе в училищното образование. От една страна

- за промяна на гледната точка на учителите към младежката култура и по-нататък - за да им

помогнат по подходящ начин да се доближат до младите.
 

Проектът RAINBOW ще се изпълнява в продължение на 3 години от януари 2020 г. до януари 2023 г.

 

Партньори:

Асоциация за професионално обучение на Патронат „Сан Винченцо“, Италия

Център за творческо обучение, България

Лига на образованието, Франция

Университет на Валахия – Търговище, Румъния

Асоциация за проучвания и социални проекти, Испания

Католическо образование Фландрия, Белгия

Национален Силезийски център – Центрове за професионално образование и обучение, Италия

 

Център за творческо обучение, http://cct.bg

Screenshot 2021-08-12 at 11.56.07.png

POSITIVE VALUES